Chương trình đào tạo/ Fashion Courses and workshop

 

CÁC KHOÁ HỌC KỸ THUẬT THỜI TRANG // Fashion technical courses

Các khoá học về xây dựng cấu trúc, phom dáng trang phục từ cơ bản đến các khoá cao cấp.
Courses about how to construct and develop costume’s silhouette, from basic course to higher technical courses.

 

Chi tiết / Learn More

CÁC KHOÁ HỌC KIẾN THỨC THỜI TRANG // Professional fashion knowledge courses

Các khoá học về những kiến thức mà một người làm thời trang cần phải có: lịch sử thời trang, kinh doanh thời trang, phân tích và dự báo xu hướng, tư duy thiết kế …
Courses about professional fashion knowledge that everyone working in fashion industry need to know: fashion history, fashion business, logical thinking design in fashion, …
Chi tiết / Learn More

 

CÁC KHOÁ HỌC TRỌN GÓI // Package fashion courses

Đăng ký các khoá học trọn gói: khoá kỹ thuật 3 tháng, khoá kỹ thuật chuyên sâu 6 tháng, …
Register for package fashion course: 3-month technical course, 6-month intensive Garment Construction, …
Chi tiết / Learn More